คู่มือเริ่มต้นสำหรับลินุกซ์ - เริ่มเรียนรู้ลินุกซ์ในไม่กี่นาที


สวัสดีเพื่อน,

ยินดีต้อนรับสู่รุ่นพิเศษ“ คู่มือเริ่มต้นสำหรับลินุกซ์ ” โดย TecMint โมดูลหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและรวบรวมเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นผู้ที่ต้องการก้าวสู่กระบวนการเรียนรู้ Linux และทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ องค์กร บทเรียนนี้สร้างขึ้นตามความต้องการของสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยการเข้าสู่ Linux อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใน Linux

เราได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับคำสั่งและสวิตช์ของ Linux, การเขียนสคริปต์, บริการและแอพพลิเคชั่น, การควบคุมการเข้าถึง, การควบคุมกระบวนการ, การจัดการผู้ใช้, การจัดการฐานข้อมูล, บริการเว็บเป็นต้นแม้ Linux command-line คำสั่งพื้นฐานที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อทำงาน Linux ในแต่ละวัน

นักเรียนทุกคนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความหลงใหลในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

บทเรียนนี้ได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ลีนุกซ์รุ่นล่าสุดเช่น Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Debian, Ubuntu และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. Linux Boot Process
 2. Linux File System Hierarchy
 3. Installation of CentOS 7
 4. Installation of Various Linux Distributions including Debian, RHEL, Ubuntu, Fedora, etc
 5. Installation of CentOS on VirtualBox
 6. Dual Boot Installation of Windows and Linux
 1. List Files and Directories Using ‘ls’ Command
 2. Switch Between Linux Directories and Paths with ‘cd’ Command
 3. How to Use ‘dir’ Command with Different Options in Linux
 4. Find Out Present Working Directory Using ‘pwd’ Command
 5. Create Files using ‘touch’ Command
 6. Copy Files and Directories using ‘cp’ Command
 7. View File Content with ‘cat’ Command
 8. Check File System Disk Space Usage with ‘df’ Command
 9. Check Files and Directories Disk Usage with ‘du’ Command
 10. Find Files and Directories using find Command
 11. Find File Pattern Searches using grep Command
 1. Quirky ‘ls’ Commands Every Linux User Must Know
 2. Manage Files Effectively using head, tail and cat Commands in Linux
 3. Count Number of Lines, Words, Characters in File using ‘wc’ Command
 4. Basic ‘sort’ Commands to Sort Files in Linux
 5. Advance ‘sort’ Commands to Sort Files in Linux
 6. Pydf an Alternative “df” Command to Check Disk Usage
 7. Check Linux Ram Usage with ‘free’ Command
 8. Advance ‘rename’ Command to Rename Files and Directories
 9. Print Text/String in Terminal using ‘echo’ Command
 1. Switching From Windows to Nix – 20 Useful Commands for Newbies – Part 1
 2. 20 Advanced Commands for Middle Level Linux Users – Part 2
 3. 20 Advanced Commands for Linux Experts – Part 3
 4. 20 Funny Commands of Linux or Linux is Fun in Terminal – Part 1
 5. 6 Interesting Funny Commands of Linux (Fun in Terminal) – Part 2
 6. 51 Useful Lesser Known Commands for Linux Users
 7. 10 Most Dangerous Commands – You Should Never Execute on Linux
 1. How to Add or Create New Users using ‘useradd’ Command
 2. How to Modify or Change Users Attributes using ‘usermod’ Command
 3. Managing Users & Groups, File Permissions & Attributes – Advance Level
 4. Difference Between su and sudo – How to Configure sudo – Advance Level
 5. How to Monitor User Activity with psacct or acct Tools
 1. Yum Package Management – CentOS, RHEL and Fedora
 2. RPM Package Management – CentOS, RHEL and Fedora
 3. APT-GET and APT-CACHE Package Management – Debian, Ubuntu
 4. DPKG Package Management – Debian, Ubuntu
 5. Zypper Package Management – Suse and OpenSuse
 6. Linux Package Management with Yum, RPM, Apt, Dpkg, Aptitude and Zypper – Advance Level
 7. 27 ‘DNF’ (Fork of Yum) Commands for RPM Package Management – New Update
 1. Linux Process Monitoring with top Command
 2. Linux Process Management with Kill, Pkill and Killall Commands
 3. Linux File Process Management with lsof Commands
 4. Linux Job Scheduling with Cron
 5. 20 Command Line Tools to Monitor Linux Performance – Part 1
 6. 13 Linux Performance Monitoring Tools – Part 2
 7. Nagios Monitoring Tool for Linux – Advance Level
 8. Zabbix Monitoring Tool for Linux – Advance Level
 9. Shell Script to Monitor Network, Disk Usage, Uptime, Load Average and RAM – New Update
 1. How to Archive/Compress Linux Files and Directories using ‘tar’ Command
 2. How to Open, Extract and Create RAR Files in Linux
 3. 5 Tools to Archive/Compress Files in Linux
 4. How to Archive/Compress Files and Setting File Attributes – Advance Level
 1. How to Copy/Synchronize Files and Directories Locally/Remotely with rsync
 2. How to Transfer Files/Folders in Linux using scp
 3. Rsnapshot (Rsync Based) – A Local/Remote File System Backup Tool
 4. Sync Two Apache Web Servers/Websites Using Rsync – Advance Level
 1. Backup and Restore Linux Systems using Redo Backup Tool
 2. How to Clone/Backup Linux Systems Using – Mondo Rescue Disaster Recovery Tool
 3. How to Recover Deleted Files/Folders using ‘Scalpel’ Tool
 4. 8 “Disk Cloning/Backup” Softwares for Linux Servers
 1. What is Ext2, Ext3 & Ext4 and How to Create and Convert Linux File Systems
 2. Understanding Linux File System Types
 3. Linux File System Creation and Configurations – Advance Level
 4. Setting Up Standard Linux File Systems and Configuring NFSv4 Server – Advance Level
 5. How to Mount/Unmount Local and Network (Samba & NFS) Filesystems – Advance Level
 6. How to Create and Manage Btrfs File System in Linux – Advance Level
 7. Introduction to GlusterFS (File System) and Installation – Advance Level
 1. Setup Flexible Disk Storage with Logical Volume Management
 2. How to Extend/Reduce LVM’s (Logical Volume Management)
 3. How to Take Snapshot/Restore LVM’s
 4. Setup Thin Provisioning Volumes in LVM
 5. Manage Multiple LVM Disks using Striping I/O
 6. Migrating LVM Partitions to New Logical Volume
 1. Introduction to RAID, Concepts of RAID and RAID Levels
 2. Creating Software RAID0 (Stripe) on ‘Two Devices’ Using ‘mdadm
 3. Setting up RAID 1 (Mirroring) using ‘Two Disks’ in Linux
 4. Creating RAID 5 (Striping with Distributed Parity) in Linux
 5. Setup RAID Level 6 (Striping with Double Distributed Parity) in Linux
 6. Setting Up RAID 10 or 1+0 (Nested) in Linux
 7. Growing an Existing RAID Array and Removing Failed Disks in Linux
 8. Assembling Partitions as RAID Devices – Creating & Managing System Backups
 1. Configure Linux Services to Start and Stop Automatically
 2. How to Stop and Disable Unwanted Services in Linux
 3. How to Manage ‘Systemd’ Services Using Systemctl in Linux
 4. Managing System Startup Process and Services in Linux
 1. 25 Hardening Security Tips for Linux Servers
 2. 5 Best Practices to Secure and Protect SSH Server
 3. How to Password Protect Grub in Linux
 4. Protect SSH Logins with SSH & MOTD Banner Messages
 5. How to Audit Linux Systems using Lynis Tool
 6. Secure Files/Directories using ACLs (Access Control Lists) in Linux
 7. How to Audit Network Performance, Security, and Troubleshooting in Linux
 8. Mandatory Access Control Essentials with SELinux – New Update
 1. Basic Guide on IPTables (Linux Firewall) Tips / Commands
 2. How To Setup an Iptables Firewall in Linux
 3. How to Configure ‘FirewallD’ in Linux
 4. Useful ‘FirewallD’ Rules to Configure and Manage Firewall in Linux
 5. How to Install and Configure UFW – An Un-complicated FireWall
 6. Shorewall – A High-Level Firewall for Configuring Linux Servers
 7. Install ConfigServer Security & Firewall (CSF) in Linux
 8. How to Install ‘IPFire’ Free Firewall Linux Distribution
 9. How to Install and Configure pfSense 2.1.5 (Firewall/Router) in Linux
 10. 10 Useful Open Source Security Firewalls for Linux Systems
 1. Installing LAMP in RHEL/CentOS 6.0
 2. Installing LAMP in RHEL/CentOS 7.0
 3. Ubuntu 14.04 Server Installation Guide and Setup LAMP
 4. Installing LAMP in Arch Linux
 5. Setting Up LAMP in Ubuntu Server 14.10
 6. Installing LAMP in Gentoo Linux
 7. Creating Your Own Webserver and Hosting A Website from Your Linux Box
 8. Apache Virtual Hosting: IP Based and Name Based Virtual Hosts in Linux
 9. How to Setup Standalone Apache Server with Name-Based Virtual Hosting with SSL Certificate
 10. Creating Apache Virtual Hosts with Enable/Disable Vhosts Options in RHEL/CentOS 7.0
 11. Creating Virtual Hosts, Generate SSL Certificates & Keys and Enable CGI Gateway in Gentoo Linux
 12. Protect Apache Against Brute Force or DDoS Attacks Using Mod_Security and Mod_evasive Modules
 13. 13 Apache Web Server Security and Hardening Tips
 14. How to Sync Two Apache Web Servers/Websites Using Rsync
 15. How to Install ‘Varnish’ (HTTP Accelerator) and Perform Load Testing Using Apache Benchmark
 16. Installing and Configuring LAMP/LEMP Stack on Debian 8 Jessie – New Update
 1. Install LEMP in Linux
 2. Installing FcgiWrap and Enabling Perl, Ruby and Bash Dynamic Languages on Gentoo LEMP
 3. Installing LEMP in Gentoo Linux
 4. Installing LEMP in Arch Linux
 1. MySQL Basic Database Administration Commands
 2. 20 MySQL (Mysqladmin) Commands for Database Administration in Linux
 3. MySQL Backup and Restore Commands for Database Administration
 4. How to Setup MySQL (Master-Slave) Replication
 5. Mytop (MySQL Database Monitoring) in Linux
 6. Install Mtop (MySQL Database Server Monitoring) in Linux
 7. https://www.tecmint.com/mysql-performance-monitoring/
 1. Understand Linux Shell and Basic Shell Scripting Language Tips – Part I
 2. 5 Shell Scripts for Linux Newbies to Learn Shell Programming – Part II
 3. Sailing Through The World of Linux BASH Scripting – Part III
 4. Mathematical Aspect of Linux Shell Programming – Part IV
 5. Calculating Mathematical Expressions in Shell Scripting Language – Part V
 6. Understanding and Writing functions in Shell Scripts – Part VI
 7. Deeper into Function Complexities with Shell Scripting – Part VII
 8. Working with Arrays in Linux Shell Scripting – Part 8
 9. An Insight of Linux “Variables” in Shell Scripting Language – Part 9
 10. Understanding and Writing ‘Linux Variables’ in Shell Scripting – Part 10
 11. Nested Variable Substitution and Predefined BASH Variables in Linux – Part 11
 1. 15 Interview Questions on Linux “ls” Command – Part 1
 2. 10 Useful ‘ls’ Command Interview Questions – Part 2
 3. Basic Linux Interview Questions and Answers – Part 1
 4. Basic Linux Interview Questions and Answers – Part 2
 5. Linux Interview Questions and Answers for Linux Beginners – Part 3
 6. Core Linux Interview Questions and Answers
 7. Useful Random Linux Interview Questions and Answers
 8. Interview Questions and Answers on Various Commands in Linux
 9. Useful Interview Questions on Linux Services and Daemons
 10. Basic MySQL Interview Questions for Database Administrators
 11. MySQL Database Interview Questions for Beginners and Intermediates
 12. Advance MySQL Database “Interview Questions and Answers” for Linux Users
 13. Apache Interview Questions for Beginners and Intermediates
 14. VsFTP Interview Questions and Answers – Part 1
 15. Advance VsFTP Interview Questions and Answers – Part 2
 16. Useful SSH (Secure Shell) Interview Questions and Answers
 17. Useful “Squid Proxy Server” Interview Questions and Answers in Linux
 18. Linux Firewall Iptables Interview Questions – New Update
 19. Basic Interview Questions on Linux Networking – Part 1 – New Update
 1. Useful ‘Interview Questions and Answers’ on Linux Shell Scripting
 2. Practical Interview Questions and Answers on Linux Shell Scripting
 1. Complete Linux Command Line Cheat Sheet
 2. The GNU/Linux Advanced Administration Guide
 3. Securing & Optimizing Linux Servers
 4. Linux Patch Management: Keeping Linux Up To Date
 5. Introduction to Linux – A Hands on Guide
 6. Understanding the Linux® Virtual Memory Manager
 7. Linux Bible – Packed with Updates and Exercises
 8. A Newbie’s Getting Started Guide to Linux
 9. Linux from Scratch – Create Your Own Linux OS
 10. Linux Shell Scripting Cookbook, Second Edition
 11. Securing & Optimizing Linux: The Hacking Solution
 12. User Mode Linux – Understanding and Administration
 13. Bash Guide for Linux Beginners – New Update
 1. RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) Certification Guide
 2. LFCS (Linux Foundation Certified Sysadmin) Certification Guide
 3. LFCE (Linux Foundation Certified Engineer) Certification Guide

แจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการรวมคำแนะนำหรือคำแนะนำของ Linux ไว้ในคู่มือการเรียนรู้ Linux นี้ อย่าลืมเข้าร่วมชุมชนโซเชียลของเราและสมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อดูวิธีการอื่น ๆ

 1. Facebook: https://www.facebook.com/TecMint
 2. Twitter: http://twitter.com/tecmint
 3. Google Plus: https://plus.google.com/+Tecmint
 4. Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tecmint